Struktura Stowarzyszenia - Statut

Zespół | Statut | Kontakt | Konto bankowe | Sprawozdawczość

STATUT STOWARZYSZENIA RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ WSPIERAJĄCYCH INTEGRACJĘ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 4 W KIELCACH „SZANSA DZIECIOM”

Rozdział I

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach „SZANSA DZIECIOM” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Kielc i województwa świętokrzyskiego, a siedzibą władz są Kielce.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 - tekst jednolity) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą "Stowarzyszenie Szansa Dzieciom" z wyjątkiem dokumentów urzędowych.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do realizacji celów statutowych, może zatrudnić pracowników, zleceniobiorców oraz zaangażować wolontariuszy.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swe cele statutowe w oparciu o środki finansowe pochodzące z darowizn finansowych i rzeczowych oraz dotacji i subwencji przekazywanych przez osoby fizyczne lub prawne, składek członkowskich, wpływów pozyskanych w ramach akcji charytatywnych, a także spadków i zapisów.

§ 7

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego i w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.
 3. Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:
 4. a) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88-10-Z),
  b) Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88-91-Z),
  c) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88-99-Z),
  d) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85-60-Z),
  e) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85-59-B),
  f) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94-99-Z).
 5. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie i wspieranie ludzi dobrej woli, działających na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci i młodzieży, poprzez działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia, opieki społecznej, edukacji, ekologii, kultury, sportu i rekreacji, turystyki, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i zdrowych, w tym propagowania idei tolerancji wśród społeczeństwa.

§ 9

Cel ten Stowarzyszenie urzeczywistnia poprzez:

 1. organizowanie poradnictwa dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
 2. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich wydawnictw dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych,
 3. popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i możliwościach osób z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
 4. organizowanie i wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych,
 5. organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów z udziałem profesjonalistów różnych dziedzin medycyny, edukacji i terapii,
 6. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
 7. dofinansowywanie inwestycji realizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach, związanych bezpośrednio z działalnością na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
 8. współpracę ze wszystkimi organizacjami i towarzystwami o podobnych zainteresowaniach, działających na rzecz dzieci, a szczególnie dzieci specjalnej troski,
 9. organizowanie i prowadzenie ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
 10. prowadzenie banku informacji o dzieciach specjalnej troski,
 11. organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
 12. organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek realizujących zadania kompleksowej edukacji, terapii i leczenia osób z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
 13. organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych dla podopiecznych Stowarzyszenia – szczególnie dla dzieci zaniedbanych wychowawczo lub pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym – jako forma profilaktycznej działalności przeciw uzależnieniom, demoralizacji i przestępczości,
 14. wspieranie społecznej integracji dzieci specjalnej troski,
 15. organizowanie i prowadzenie uzupełniających zajęć edukacyjnych dla dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
 16. prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z zakresu:
 17. a) ochrony zdrowia,
  b) profilaktyki różnych schorzeń u dzieci i młodzieży, m.in. wad postawy,
  c) ekologii i ochrony środowiska,
  d) kultury fizycznej i sportu,
 18. organizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych w celu promocji zdrowia,
 19. organizowanie lub wspieranie finansowania wycieczek szkolnych, wyjazdów integracyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 20. organizowanie lub wspieranie imprez integracyjnych, zajęć, warsztatów dla osób chorych, zdrowych, w tym z rodzin ubogich i patologicznych, z zakresu:
 21. a) kultury i sztuki,
  b) sportu, rekreacji,
  c) turystyki, krajoznawstwa,
 22. organizowanie lub wspieranie przedsięwzięć artystycznych,
 23. organizowanie szkoleń, spotkań na tematy szkodliwości stosowania używek, z programem profilaktyki uzależnień od alkoholu, środków odurzających.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przy spełnieniu warunków art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje świadczenia rzeczowe lub pieniężne na rzecz dzieci specjalnej troski, będących podopiecznymi Stowarzyszenia, przyjęta uchwałą Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
 3. występować do władz Stowarzyszenia z wnioskami dotyczącymi spraw Stowarzyszenia,
 4. korzystać z pomieszczeń, sprzętu i wydawnictw gromadzonych przez Stowarzyszenie,
 5. korzystać z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia zgodnie z wewnętrznymi regulaminami udzielania pomocy uchwalonymi przez Zarząd,
 6. nosić odznaki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 14

Członkowie mają obowiązek:

 1. brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 2. stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 13 pkt. 2-6 statutu. Członkowie wspomagający i członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 16

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. śmierci członka,
 2. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, złożonego na piśmie Zarządowi,
 3. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 m-cy, po dwukrotnym upomnieniu,
 4. wykluczenia decyzją Walnego Zgromadzenia Członków,
 5. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z niskich pobudek lub skazania na karę dodatkową utraty praw publicznych,
 6. rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 17

Członkostwo wspierające lub honorowe ustaje na skutek przyczyn wymienionych w § 16, z wyłączeniem pkt. 3.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym. O sposobie głosowania decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

§ 20

Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować do swego składu nowych członków, z tym, że liczba członków dokooptowanych do każdej władzy nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

§ 21

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 22

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zostało zwołane w drugim terminie, uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. wytyczanie kierunku działalności Stowarzyszenia,
 2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie wniosków Zarządu i poszczególnych członków Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał w zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie budżetu,
 7. uchwalanie zmian statutu,
 8. nadawanie godności członka honorowego,
 9. zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
 11. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 12. zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia.

§ 25

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia pisemnie członków co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

§ 26

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

§ 27

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 28

Zarząd składa się z 6 do 8 osób w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i pozostałych członków Zarządu. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. uchwalanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia,
 4. zatwierdzanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia w międzynarodowych i krajowych organizacjach działających na rzecz ludzi niepełnosprawnych,
 6. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 7. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków i ustalanie proponowanego porządku obrad, zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie Członków,
 8. występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego,
 9. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych, prowadzenie ewidencji pozostałych członków,
 10. zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia,
 11. powoływanie zespołów problemowych do rozwiązywania określonych zagadnień.

§ 30

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos prezesa, a przypadku jego nieobecności głos wiceprezesa.

§ 31

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na miesiąc.

§ 32

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, spośród których wybierany jest przewodniczący. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem,
 2. nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu,
 3. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 33

Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

§ 34

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 35

Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie oraz posiada prawo stawiania wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 36

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 37

Zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 38

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 39

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje i subwencje,
 3. wpływy z działalności statutowej,
 4. zapisy, spadki i darowizny,
 5. odsetki z oprocentowania rachunków bankowych i lokat,
 6. zbiórki publiczne,
 7. inne źródła dopuszczone przez przepisy prawa,

z zastrzeżeniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 – tekst jednolity).

§ 40

Do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia wszelkiego rodzaju pism i dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych uprawnieni są: prezes i skarbnik łącznie. Do podpisywania innych pism uprawnieni są: prezes lub wiceprezes i sekretarz.

§ 41

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

§ 42

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 43

Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków, bądź zwykłą większością głosów na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków zwołanym w tym celu.

§ 44

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie 3-5 członków, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu się Stowarzyszenia wskaże na jakie cele określone w statucie zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Kielce, 14.04.2014r.

Pobierz statut (plik Adobe PDF).
Pobierz statut obowiązujący do 09.04.2014r. (plik Adobe PDF).
Pobierz statut obowiązujący do 01.03.2011r. (plik Adobe PDF).
Pobierz statut obowiązujący do 13.04.2010r. (plik Adobe PDF).